Inledning

Denna kvalitetsmanual riktar sig främst till EHABs kunder och medarbetare och är utformad med bakgrund och ledning av SS EN ISO 9001:2000. Det huvudsakliga syftet är att redogöra för EHABs riktlinjer och värderingar som styr företagets verksamhet.

Affärsidé

EHAB Elteknik AB utvecklar och producerar elektronikkomponenter till projekt inom automation för flertalet industrier i hela världen, bl.a. shipment, bil- och processindustrin. Vi erbjuder även högkvalitativ teknisk support till våra kunder.

Vi har långvarig erfarenhet och kompetens inom branschen och företaget erbjuder en service utöver den förväntade. Vi har hög flexibilitet i tillverkningsprocessen och använder oss av material som kan uppfylla de krav som ställs på den färdiga produkten.

Kvalitetspolicy

För EHAB Elteknik är kundens tillfredsställelse det viktigaste. Vi vill kunna ge våra kunder en så bra produkt som möjligt vid överenskommen tid och till rätt pris samt ge dem den service och hjälp när helst de behöver den.

EHABs verksamhet skall kännetecknas av kvalitet och miljömedvetenhet och vi skall erbjuda rätt sortiment med hög kvalitet.

Långvariga samarbeten både internt och mot våra leverantörer, där erfarenhet och förtroende är utmärkande för relationerna, gör att vi kan upprätthålla den kvalitet som vi och våra kunder efterfrågar.

Vi säkerställer att våra medarbetare efterföljer befintliga rutiner samt alltid prioriterar kvaliteten på produkterna. Vid tillverkning sker ständiga kontroller av förloppet av flera medarbetare för att kvaliteten på produkten skall vara så hög som möjligt.

Företaget

EHAB Elteknik AB grundades 1972 av Bo G Mattsson under namnet Elektrotekniska Hjälpmedel BG Mattsson AB. Idén var från början att konstruera och producera elektriska rullstolar och proteser för sjukvården. Så tidigt som 1979 började vi ägna åt oss vår nuvarande verksamhet och därmed blev vi innovatörer inom branschen och ett av de första företagen i Sverige inom automation. Idag är företaget beläget på Brämhult i Borås och har fem anställda samt en inhyrd tjänst för administration.

Kvalitetsmål

Vi har upprättat ett antal kvalitetsmål som vi strävar efter att uppfylla. Dessa mål ligger till grund för förbättringsarbetet av verksamheten och är av stor vikt för alla medarbetare.

Vår omsorg om kunderna är det viktigaste i vår verksamhet. Kunden skall alltid bemötas på ett positivt och tillmötesgående sätt och erbjudas den bästa hjälp i alla situationer. Målet för oss är att uppfylla dennes krav och önskemål på ett tillfredsställande sätt.

Vi skall sträva efter att minska fel i leveranser med målet att nå en nollgräns. Detta säkerställs inom produktionen genom kontroller av produkternas felfrihet. Ständig förbättring och styrning av samarbetet med våra egna underleverantörer görs för att leveranser skall anlända inom utsatt tid och bibehålla den höga kvalitet vi erbjuder våra kunder.
Vi skall eliminera kvalitetsbrister som uppstår pga. undermåliga kontroller och uppföljning av leveranser.
Vi skall utöka dokumenteringen och redovisning av beslut på skriftlig basis.
Vi har även som mål att utveckla marknadsföringen av företaget och utöka antalet kunder.

Organisationen

Företagsledningen på EHAB består av Verkställande Direktör (VD), som även handhar kundkontakter och försäljning samt är personal- och leverantörsansvarig. Produktionsansvarig styr produktionen samt är fakturaansvarig tillsammans med VD. Konstruktions- och utvecklingsansvarig styr upp nystartade projekt. Tillsammans är dessa tre även ansvariga för projekthandläggning.

Ansvar och åtaganden

Ansvarig för kvalitetsarbetet och dess utveckling och uppföljning är VD. VD har åtagit sig att informera medarbetare om kvalitetsarbetet och se till att det följs i verksamheten. VD ansvarar även för att nya kvalitetsmål sätts upp när de nuvarande är uppfyllda.

För att ytterligare kunna styra upp utvecklingen på företaget tar VD även hjälp av företagets två styrelseledamöter som består av produktionsansvarig samt konstruktions- och utvecklingsansvarig.

Övervakning och mätning

Utrustning och anläggning kontrolleras och mätinstrument kalibreras med jämna intervall för att uppnå den nödvändiga precisionen inom verksamheten.
Vid produktframtagning säkerställs att våra komponenter för projekten uppfyller maskindirektivet.

Huvudprocess

EHABs huvudprocess omfattar alla aktiviteter från offert till leverans. Denna exekveras rutinmässigt vid tillverkning och innefattar alla aktiviteter, ansvar, genomförande samt kontroller. Arbetsbeskrivningar för utförande av projekt existerar.

Stödprocesser

Stödprocesser till huvudprocessen är ekonomi, reklamation, kundkontakter, teknisk service/support och IT.

Hantering av avvikelser

Genom att tydligt definiera de enskilda medarbetarnas ansvarsområden eliminerar vi riskerna för att fel uppstår. Hantering av avvikelser dokumenteras fortlöpande och för att förhindra upprepandet av samma fel skall orsaken utredas samt åtgärdas på ett sådant sätt att felet inte uppstår igen.

Rutinbeskrivningar

Val av underleverantörer sker baserat på deras tidigare förmåga att till marknadsmässiga priser uppfylla ställda krav. Leverantörernas produkter skall vara godkända enligt de krav som CE-märkning kräver.

EHAB Elteknik AB arbetar för långsiktiga relationer med såväl leverantörer som kunder. Detta underlättar för att upprätthålla hög kvalitet på EHABs produkter.

Beställning kan göras skriftligt, per fax eller via telefon. Order skall alltid bekräftas skriftligt.

Allt inkommande gods kontrolleras vid ankomst. Vid felaktig eller skadad leverans vidtas nödvändiga åtgärder och godset ställs undan i avvaktan på åtgärd.

Kontinuerlig förbättring

Genom begränsning av antalet leverantörer ökar vi kontrollen över leveranser och kan erbjuda våra kunder pålitliga leveranstider.

EHAB strävar efter en nollgräns med avseende på fel i leveranser för att öka lönsamhet och kundnöjdhet.